Les diferencies entre la veu parlada i la veu cantada

Malgrat que quan parlem o quan cantem produïm lal veu amb els mateixos òrgans podem valorar que existeixen algunes característiques propies que en alguns aspectes diferencien a una de l'altre

Paràmetres del so
Veu parlada
Veu cantanda
 • Alçada dels sons
 • Poc precís
 • Molt precís
 • Tessitura
 • Al voltant d'una cinquena amb diferència d'una octava entre els homes i les dones o els nens
 • Més ampla i en general més aguda, dos octaves com a mínim
 • Duració dels sons
 • Més importància de les consonants que no pas de les vocals
 • Més importancia de les vocals que no pas de les consonants
 • Intensitat
 • Poca variació. Aproximadament uns 40 dB
 • Grans variacions d'intensitat, de 40 a 120 dB

Curiositats sobre la veu

 • Es dona el cas curiós de que les persones que tenen una veu cantada aguda (sorprano, tenor) quan parlen ho fan amb un registre més greu
 • Una persona que té una veu desenvollupada, amb una amplia gama vocal i i que la sap fer servir, cautiva amb més fatilitat al seu auditori. És important en aquelles professions que la van servir com a eina de treball (actors, locutors de radio, presentadors de tv...)
 • Els antics feien servir les fòrmules d'encantament (formula recitada o cantada) per a calmar la còlera dels deus. Coneixien la màgia de la veu.
 • Les persones que comencen a estudiar cant se'n adonen al cap d'un temps que la seva veu parlada ha canviat: es sosté millor, es cansa molt menys i es molt més flexible. La veu cantada, més rica que la parlada, millora aquesta amb grans progressos
 • Molt sovint el nen petit relaciona la veu parlada i la veu cantada, passa d'una a l'altra amb molta facilitat. Des de que neix produeix sorolls, crits, rialles, jocs vocals. Inventa sons, cants i ritmes

Diferents aspectes problemàtics de la veuVeu normal
Veu plana
Veu velada
Veu massa clara.
Veu aguda
Veu massa apagada.
Veu greu
Veu blanca
Veu nasal
LARINGE
Posició flexible
Massa alta
Massa baixa
Massa alta
Baixa
Massa alta
Massa alta
FARINGE


Massa oberta


Retraida
Baixada
CORDES VOCALS

Massa tenses

VIBRATO
Optimo
Irregular i deformat
Irregular
Irregular i deformat
Regular

Inexistent
TIMBRE

Cridaner
Sord, apagat
Metàl·lic
Rodó, profund
Cridaner, dur
Agut
ALCANCE


Reduït
Reduït